کرجي ها صاحب ارامگاه خانوادگي مي شوند

مدیرعامل سازمان آرامستان شهرداری کرج از تولید ۷۳ آرامگاه خانوادگیدر آرامستان بهشت سکینه (س) اطلاع داد.

محمد یساولی در گفتگو با پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، با تشریحتعداد آرامگاه های در حال تولید اضافه کرددر ضلع غربی قطعه چهاردهم۱۸ عدد، در قطعه بیست و هشتم ۳۴ عدد و در ضلع شرقی قطعه دوازدهم۱۲ عدد و مجاور قطعه دهم ۹ عدد آرامگاه خانوادگی در دست تولیداست.

 

این مسئول با اشاره به اینکه تولید آرامگاه های خانوادگی از دو ماه قبلشروع شده است، لحظه اتمام این عملیات را انتهای آبان ماه سال جاریاعلام کرد.


وی، اجرای عملیات های زیرساختی در حاشیه قطعات سی و دوم و قطعهنوزادان را از دیگر اعمال سازمان طی دو ماه واپسین اعلام و با بیان اینکهاین اعمال ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، گفت عملیات یاد شده نیزدر انتهای آبان به اتمام می رسد.

 

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری کرج در بخش پایانی سخنان خوداز تولید خدمات های بهداشتی در سه نقطه از آرامستان ياد كرد و بااشاره به اینکه این خدمات ها تجهیز به سیستم انرژی خورشیدی هستند،اضافه کردسیستم یاد شده این امکان را به شهروندان می دهد تا در فصلسرما قادر باشند از آب گرم استفاده کنند.
 

سرما قادر باشند از آب گرم استفاده کنند

نازنین فرضی زاده

سازمان آرامستان آرامگاه خانوادگی شهرداری کرج

لینک منبع

برچسب ها: